Vi erbjuder handledning individuellt samt i små och stora grupper, på plats eller via videolänk. Vanligtvis sker ISTDP-handledning med hjälp av videoinspelade terapisessioner, vilket tillåter handledaren att komma med så konkret och specifik återkoppling som möjligt.

Vi har dessutom erfarenhet av att starta upp ISTDP-verksamheter och handleda psykologer i arbetet med att etablera ISTDP-team inom offentlig vård.

Samuel Cheng och Jon Frederickson

Deliberate practice

Förutom metodhandledning inom ISTDP och andra varianter av psykodynamisk terapi erbjuder vi även skräddarsydd terapihandledning utifrån handledd övning, eller ”Deliberate Practice” som det kallas på engelska. Handledd övning är ett samlingsnamn för fem specifika handledningsstrategier (Rousmaniere, 2016) som syftar till att utveckla psykoterapiexpertis:

  1. Observation av det egna arbetet genom videoinspelningar
  2. Expertfeedback från en handledare
  3. Uppsättande av gradvis svårare inlärningsmål
  4. Repetitiv övning av specifika färdigheter genom egen övning/rollspel
  5. Kontinuerlig utfallsmätning med självskattningsskalor

Du kan läsa mer om deliberate practice i den här artikeln som några av oss skrivit i psykologtidningen (s. 34-37). Handledd övning är inte en metodspecifik handledningsstrategi, utan den bygger på ett individuellt anpassat upplägg för varje enskild terapeut, oberoende av terapimetod. Detta innebär att vi kan erbjuda handledd övning även till terapeuter som arbetar med andra metoder, såsom KBT eller IPT.