Certifiering av ISTDP-handledare

Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP) har under det senaste dryga decenniet etablerats i Sverige. Från att ha varit ett fåtal glest utspridda terapeuter under 80-00-tal, finns det idag drygt 200 utbildade och certifierade ISTDP-terapeuter i Sverige. Dessutom är ett femtiotal psykologer och psykoterapeuter just nu studenter på den treåriga ISTDP-grundutbildningen (“coreutbildning”). Ökningen av antalet terapeuter har skett främst som en konsekvens av att vi vid ISTDP-institutet själva börjat hålla grundutbildningen i samband med att vi gått den internationella handledarutbildningen.

Handledarutbildningen, Training for Trainers (TFT), har utformats av Jon Frederickson vid Washington School of Psychiatry och blivit internationell standard. Den ges idag i ett stort antal länder i Nordamerika, Europa, Asien och Australien och har inneburit att den utbildning och handledning av ISTDP som erbjuds har blivit mer formaliserad och kvalitetssäkrad.

Grundutbildningen och TFT ingår i ett internationellt kvalitetssäkringssystem utvecklat av IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association). Båda utbildningarna utvärderas i detta system utifrån en mängd kriterier både vad gäller form och innehåll. Certifiering ges av den ansvariga läraren och handledaren om studenten anses uppfylla kriterierna inom samtliga moment. Kriterierna finns offentligt tillgängliga här: https://iedta.net/iedta/certification/teachers-and-supervisors/ Utbildningarna är treåriga och innehåller bland annat handledning utifrån videoinspelade terapi-/handledningssessioner, teoretisk och praktisk undervisning, rollspel, litteraturstudier och utrymme för grupprocesser. 

Såväl grundutbildningen som TFT ställer höga krav på varje enskild elev att integrera teori och praktik. Vissa inslag delas självfallet med andra utbildningar inom såväl PDT och KBT vad gäller förståelse för psykisk ohälsa och grundläggande orsaker till detta. Men många inslag är metodspecifika och skiljer sig markant från liknande utbildningar inom båda paraplybegreppen. Den centrala skillnaden är den starka betoningen på användandet av videomaterial för att analysera varje verbal och icke-verbal respons på terapeutens interventioner.  

Certifiering

Vi som är certifierade ISTDP-handledare i Sverige bildade under 2019 det Svenska ISTDP-institutet, med syftet att skapa en plattform för att trygga och främja en högkvalitativ fortsatt spridning av ISTDP i Sverige. Vi anser att ett minimum för att kunna erbjuda kvalitativ ISTDP-handledning är att handledaren har genomgått både 1) grundutbildning i ISTDP och 2) den treåriga handledarutbildningen TFT.

ISTDP-institutets handledarcertifiering erbjuds till personer som genomgått TFT eller motsvarande, och som kan uppvisa dokumentation om detta. Certifieringen är kostnadsfri, och den är inte formellt kopplad till IEDTA även om vi använder oss av samma kriterier. Syftet med certifieringen är att säkra kvaliteten av ISTDP ute på klinikerna, att värna de yrkesverksamma som vill fördjupa sin kunskap i ISTDP, att värna kvaliteten för de patienter som får ISTDP-behandling samt att se till att spridningen av metoden sker systematiskt och följsamt gentemot metodens manualer. Vi anser att det är av yttersta vikt att man konceptuellt och praktiskt skiljer på ISTDP-handledning och andra former av handledning, och hoppas att vår certifiering bidrar till att göra denna skillnad tydligare. 

Vi har just nu (januari 2024) fyra ISTDP-terapeuter under vidareutbildning till certifierade handledare.

För mer information om certifieringen, ansökan om certifiering eller svar på frågor vänligen kontakta Thomas Hesslow (thomas.hesslow@gmail.com)

Nedan kan du ladda ner en utskriftsvänlig version av den här texten: